Privacy Policy Jan van Sundert

Privacy Policy Jan van Sundert

 Jan van Sundert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jan van Sundert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jan van Sundert zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Jan van Sundert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Offerte aanvraag
 • Informatie aanvraag
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan van Sundert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • (Zakelijk) Telefoonnummers;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Iban gegevens

  Uw persoonsgegevens worden door Jan van Sundert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Offertes
  • Voor een periode van 1 jaar
   • Informatie aanvraag
   • Voor een periode van 1 jaar
  • De overeengekomen opdracht:
  • Digitaal In de lengte der jaren, dit om na de uitvoering van de opdracht een eventuele service of klacht te kunnen uitvoeren. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Fysieke papieren dossiers, orders, facturen zullen na 7 jaar vernietigd worden.

   

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Jan van Sundert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of leveringen, betalingen, service/klachten; - Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht / samenwerking;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan van Sundert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummers;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Iban gegevens

Uw persoonsgegevens worden door Jan van Sundert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • In de lengte der jaren, dit om na de uitvoering van de opdracht een eventuele service of klacht te kunnen uitvoeren. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en / of geïnteresseerde 

Persoonsgegevens van prospects en/of geinteresseerde worden door Jan van Sundert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de aanvraag / offerte;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Offerte aanvraag
 • Informatie aanvraag

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan van Sundert  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummers;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Jan van Sundert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Offertes
  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.
 • Informatie aanvraag
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.

   

Verwerking van persoonsgegevens via de website 

Persoonsgegevens van klanten via de website ( janvansundert.nl) worden door Jan van Sundert  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de aanvraag / offerte;
 • De overeengekomen opdracht;

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Offerte aanvraag
 • Informatie aanvraag
 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Jan van Sundert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummers;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

  Uw persoonsgegevens worden door Jan van Sundert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Offertes
  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.
 • Informatie aanvraag
  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, en/of geïnteresseerde.
 • De overeengekomen opdracht
  • Digitaal In de lengte der jaren, dit om na de uitvoering van de opdracht een eventuele service of klacht te kunnen uitvoeren. In de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Fysieke papieren dossiers, orders, facturen zullen na 7 jaar vernietigd worden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de geautomatiseerde garantie registratie voor bepaalde apparatuur merken;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het installeren van bij ons aangeschafte goederen;
 • Het servicen door fabrikanten en leveranciers van eventuele klachten;
 • Het verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek;
 • Belastingdienst
 • Websites als Mijnmontage, mijnkeuken en mijnbadkamer

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Jan van Sundert  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Jan van Sundert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Er is een systeembeheerder die onze systemen op to date houdt (service packs, updates, firewall).
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Gebruikte systemen en software  

Jan van Sundert  gebruikt de volgende computerprogramma's of –systemen voor de verwerking van klantgegevens: Windows server: dit systeem zorgt voor alle het laten draaien van alle administratieve pakketten waarmee gewerkt wordt. Simar: Dit ERP systeem heeft als doel de verwerking van alle administratie rondom het offreren, orderen, inplannen, verwerken, factureren van onze producten en diensten (winkel, webshops, groothandel, service). Microsoft Office: Met dit pakket worden administratieve taken uitgevoerd. Magento: Met deze software worden bestellingen in de webshop(s) verwerkt; Mailchimp: Met deze software worden (info) mailings aan klanten verstuurd.


Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.”  


Cookies

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. Jan van Sundert  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen


Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken [Facebook, Pinterest, WhatsApp en Twitter]. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door [Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest en Twitter] zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierna). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter en van Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.   Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens Jan van Sundert 
Michel van Sundert
Lokkerdreef 10
4879ND Etten-Leur
privacy@janvansundert.nl      

Onze tevreden klanten

Select the kitchen on our site
Book an appointment with us
Visit our showroom for better feel
Get delivery in 10-12 weeks
Let's Book an appointment
BEZOEK ONZE SHOWROOM
Gewoon goed in keukens, badkamers en vloertegels
Lokkerdreef 10, 4879 ND Etten-Leur 0765048800